Bij Club Travel vind je geen kleine lettertjes, wat je ziet is wat je krijgt. Hieronder vind je de standaard voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor evenementen en speciale projecten kunnen de voorwaarden afwijken van de standaard voorwaarden. Deze voorwaarden krijg je altijd op papier bij je factuur / boekingsdocument.

SGR
Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED,  mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij SGR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan SGR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.sgr.nl

Calamiteitenfonds
Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.

Boeking
Het boeken van een reis kan telefonisch en / of schriftelijk (e-mail is ook bindend) gebeuren. Na boeking ontvangt de opdrachtgever een bevestiging met alle gegevens en dient deze binnen 5 werkdagen ondertekend terug te sturen. Daarnaast moet de vastgestelde aanbetaling in het bezit van Club Travel zijn. Indien niet aan deze bovengenoemde voorwaarden is voldaan vervalt de reservering automatisch binnen de bovengenoemde 5 dagen. Dit houdt echter niet in dat de opdrachtgever daarmee van zijn aansprakelijkheid t.a.v. de opgegeven reservering gevrijwaard is. Iedere tot stand gekomen reisovereenkomst is uitsluitend onderworpen aan deze algemene reis- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bindingen gelden slechts indien en voor zover deze door Club Travel zijn aanvaard en / of aangegeven. Elke offerte is op basis van beschikbaarheid, er kunnen dus verschillen in prijs ontstaan op het moment dat daadwerkelijk geboekt wordt. De geoffreerde accommodaties zijn op basis van beschikbaarheid. Mocht een accommodatie niet beschikbaar zijn dan zorgt Club Travel, indien mogelijk, voor een gelijkwaardig alternatief.

Betaling
Betaling geschiedt door bankoverschrijving. Op alle reizen dient een minimale aanbetaling van 25% van de totale reissom worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek in bezit te zijn van Club Travel. Indien leveranciers andere voorwaarden hanteren wordt dit in de offerte vermeld. Bij boekingen binnen 8 weken voor vertrek dient de gehele reissom in 1 keer te worden voldaan. Niet tijdige betaling geeft Club Travel het recht een geboekte reis te annuleren. De annuleringsvoorwaarden (zie punt 8) zijn dan geheel van toepassing. Eventuele inningskosten, door Club Travel gemaakt n.a.v. een geboekte, geannuleerde of gemaakte reis, zijn op de opdrachtgever / deelnemers verhaalbaar. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiende, door hemzelf (henzelf) en door alle aangemelde deelnemers. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Club Travel heeft voldaan is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand van vertraging. Tevens is hij / zij verplicht tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van euro 50,- .

Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in het reisprogramma zijn vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals die bij Club Travel bekend waren op het moment van boeken. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen als bedoeld, behoudt Club Travel zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 weken voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de opdrachtgever.

Reispapieren
a. De deelnemers dienen bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals een geldig paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen / vaccinaties e.d.

 1. Indien de deelnemer de reis niet of geheel niet kan maken wegens gemis van enig document, zijn alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.
  c. In verband met het bepaalde in de voorafgaande leden moet voor deelnemers van de niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

Aansprakelijkheid
Club Travel is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemers door het gebruik van enige door Club Travel beschikbaar gestelde accommodatie daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, hotels, zwembaden, sportmateriaal, excursies etc. Ook is Club Travel niet aansprakelijk voor de vertraging en / of schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte, quarantaine of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en / of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. Indien de genoemde stoffen en / of goederen toch worden aangetroffen, wordt de bezitter ervan onmiddellijk uitgesloten van (verdere) reisdeelname. Bovendien heeft de betrokkene(n) geen enkel recht op restitutie van de reeds betaalde reissom. Bij aanhouding door de douane, politie of andere autoriteiten, aanvaard Club Travel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Alle gevolgen en kosten zijn voor rekening van de betrokken deelnemer(s). Voor alle gehuurde materialen via Club Travel is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

Wijziging
a. In geval van gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis heeft Club Travel het recht in het reisprogramma voor de aanvang van de reis wijzigingen aan te brengen. Hiervan wordt door Club Travel met opgave van redenen onmiddellijk mededeling gedaan aan de opdrachtgever. Indien gewichtige omstandigheden, die zich onmiddellijk voor of tijdens de reis voordoen is Club Travel gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in de reisroute, het vervoermiddel, het programma en de accommodatie, met verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger, indien zover mogelijk is, te beperken.

 1. De aansprakelijkheid van Club Travel voor schade, ingevolge voornoemde gewichtige omstandigheden is uitgesloten, indien deze omstandigheden in de sfeer liggen van derden, wiens diensten bij de uitvoering van de reis gebruik wordt gemaakt. Alsdan is er voor Club Travel sprake van een overmachttoestand.

  c. Indien Club Travel zich ingevolge deze wijziging(en) kosten bespaart die in de reissom zijn inbegrepen, heeft de opdrachtgever recht op restitutie van de besparing.

  d. Enkel uiterst gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis geven Club Travel het recht te bepalen dat de reis niet plaats zal vinden met de verplichting alsdan tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever over te gaan, met opgave van redenen. Ingevolge deze kennisgeving geldt de reisovereenkomst als ontbonden. Club Travel heeft als dan de verplichting gelijktijdig met de bedoelde kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aan te bieden voor dezelfde reissom. Wordt dit aanbod door de opdrachtgever niet aanvaard, dan vindt restitutie plaats van de reeds of gedeeltelijk betaalde reissom.

 2. Na boeking zijn de volgende wijzigingskosten van toepassing:

– Het doorvoeren van vluchtwijzigingen bedraagt € 55,- per wijziging. Dit bedrag is exclusief kosten die door de luchtvaartmaatschappij in rekening wordt gebracht. In één vluchtwijziging kunnen meerdere personen vallen, mits dit dezelfde wijziging betreft. Het tarief  blijft dan € 55,-. Een nieuwe vluchtwijziging bedraagt € 55,-.
– Het doorvoeren van programmawijzigingen bedraagt € 55,- per wijziging.  Dit bedrag is exclusief  kosten die door de programmaleverancier(s) in rekening wordt gebracht. In één programmawijziging kunnen meerdere personen vallen, mits dit dezelfde wijziging(en) betreft. Het tarief  blijft dan € 55,-. Een nieuwe programmawijziging bedraagt € 55,-.

Annulering
Het annuleren van een reis kan, door de opdrachtgever / deelnemer; uitsluitend schriftelijk geschieden. Datum poststempel geldt als annuleringsdatum.  De kosten, naast eventuele reserveringskosten, bovengenoemde wijzigingskosten, vaste kosten ten behoeve van privéaccommodatie (bijvoorbeeld verblijf in een villa / boot)  en reeds uitgegeven vlieg-trein-boot-bus- tickets, bedragen per persoon:

 1. a. Bij annulering tot de 56ste dag voor vertrek 25% van het programma.
  b. Bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek 40% van het programma.
  c. Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7de dag voor de dag van vertrek 75% van het programma.
  d. Bij annulering vanaf de 7de dag t/m dag van vertrek (inclusief) 100% van de reissom.
 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij vliegtickets, cruises, camperhuur, autohuur, bijzondere diensten zoals nationale parken en culturele of sportevenementen kan een afwijkende annuleringsregeling gelden.
 3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een transportmiddel en/of verblijf in een hotelkamer, appartement of andere accommodatie hebben geboekt, geldt dat de reissom voor de overgebleven reizigers opnieuw wordt bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

Bijzondere verplichtingen van de reiziger
De reizigers zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Club Travel en van derden wiens diensten bij uitvoering van de reisovereenkomst gebruik wordt gemaakt, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reizigers die tijdens de reis of het verblijf, hinder of overlast opleveren of kunnen opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt, kan door Club Travel en door derden wiens diensten bij uitvoering van de reis door Club Travel gebruik wordt gemaakt, van (de voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodatie, slaapkamers, bussen e.d. (die na een directe controle, voor gebruik door de deelnemers) direct te melden aan derden wiens diensten Club Travel gebruik maakt. Club Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de uitoefening van excursies en activiteiten. We raden ten zeerste aan om een reis / ongevallenverzekering af te sluiten. Indien er tijdens de reis reizigers deelnemen aan bijzondere sporten en / of excursies dan adviseren wij een “Adventure & Survival” verzekering af te sluiten bij uw eigen verzekering of Allianz Global Assistance. Controleer of je verzekerd bent tijdens het uitoefenen van vooraf geboekte of ter plaatse geboekte excursies zoals: raften, mountainbiken, canopy / zipline tours, canyoning, bergbeklimmen, abseilen, golfsurfen, windsurfen, kitesurfen, skiën, snowboarden, caving, tubing, rappeling, paardrijden, ATV/quad/trike tours, motorrijden, duiken, snorkelen, boot tours, skydiving / parachute springen, bungeejumpen, puenting, paragliding, parapenting, (wildlife)safaris, trekkings, etc. Indien je tijdens de reis  zelfstandig een motorvoertuig bestuurt  dan dien je in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda onder het handelsregisternummer 20107586 van Club Travel Lustrum.

Wijzigingen voorbehouden.